Full 1
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น
Full 1
Full 2
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
ร่วมแต่งชุดไทยงานแผ่นดินฯ ประจำปี 2566
Full 2
Full 3
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
อบต.วังจั่นเคลื่อนที่พบประชาชน
Full 3
previous arrow
next arrow

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

วิสัยทัศน์การพัฒนา

โครงการหล่อเทียนและแห่เทียน-2563_๒๐๐๗๐๘_14

ตำบลน่าอยู่

บ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย การวางผังเมือง การวางระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รองรับความเจริญเติบโตของตำบล

ส่งเสริมประชาธิปไตย_๒๐๑๐๑๔_0

ชุมชนมีความเข็มแข็ง

ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับการพัฒนาในพื้นที่ รับความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาของตำบล

ผู้ประกอบกิจการอาหาร_๒๐๐๘๒๗_6

พัฒนาคุณภาพชีวิต

คุณภาพชีวิตที่ดีย่อมส่งผลให้ประชากรมีศักยภาพเพิ่มขึ้น การมีบริการด้านสุขภาพแก่ชุมชนในพื้นที่ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

19115

จัดการมีประสิทธิภาพ

การกําหนดแนวทางการพัฒนา ด้วยความเห็นร่วมกันว่า การบริหารจัดการในพื้นที่ต้องเป็นการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

บริการข้อมูล/แจ้งร้องเรียน/ลงทะเบียน/บริการ E-Service

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

ได้ระดับ ผ่านดีเยี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เข้าร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ. 2566

เลือกข่าวสารที่ท่านต้องการทราบ

ดิฉันน้ำค้าง  พลายละหารจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลวังจั่น
น้ำค้าง พลายละหาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
087-9704010

เจตจำนงค์สุจริต
ผู้บริหาร

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย

No gift policy

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 นางน้ำค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2566

งดให้ของขวัญ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

No gift policy

"งดให้ งดรับ"

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

ข่าวสาร อบต.ล่าสุด

ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP

Clip video น่าสนใจ

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แบบประเมิน ความพึงพอใจ

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นสำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

โครงการหล่อเทียนและแห่เทียน-2563_๒๐๐๗๐๘_14

บริการของเรา

พวกเราคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นทุกคน ปรารถนาที่จะเห็นรอยยิ้มและความประทับใจจากทุกท่านที่เข้ามารับบริการจากพวกเรา 

"ขยะ"ลดง่ายๆ แค่ช่วยกันแยกก่อนทิ้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

รับสมัครเรียน ศพด.วังจั่น

ท่านสามารถสมัครเข้าเรียน ศพด.สังกัด อบต.วังจั่นได้ที่นี่ โดยทันที

บริการข้อมูล/แจ้งร้องเรียน/ลงทะเบียน/บริการ E-Service

ติดต่อ อบต.วังจั่น

ที่ตั้งสำนักงาน

9/2 หมู่ 4 ต.วังจั่น อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

โทรศัพท์/โทรสาร

0-3670-6600

อีเมลแอดเดรส

saraban@wangjun.go.th

Log in

เข้าสู่ระบบ

Social Network